top of page

แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล

แบบฟอร์มนี้มีไว้เพื่อทดสอบเบื้องต้นเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทยหรือไม่ ทีมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นการทดสอบเบื้องต้น และเราต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในหน่วยงานของเรา รวมทั้งติดต่อกลับในกรณีที่คุณสนใจทีมกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายของเรา

แบบสำรวจที่ 2 “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของท่านมีหน้าที่ตามพรฎ.การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบฯ หรือไม่”
bottom of page