top of page
สำนักงานที่ทันสมัย

เลขานุการ ผู้ช่วยทนายความ

เรากำลังมองหาบุคคลที่มีความเป็นระเบียบและมีรายละเอียดสูงเพื่อเข้าร่วมสำนักงานกฎหมายของเราในตำแหน่งเลขานุการกฎหมาย ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะให้การสนับสนุนด้านการบริหารที่จำเป็นแก่ทีมทนายความของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีประสิทธิภาพและการให้บริการด้านกฎหมายที่มีประสิทธิผล บทบาทเกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสาร การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการไฟล์ และหน้าที่สำนักงานทั่วไป

Job Description

ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมและจัดรูปแบบเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงคำคู่ความ บทสรุป สัญญา และจดหมายโต้ตอบ รับรองความถูกต้องและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

 • ดูแลรักษาและปรับปรุงแฟ้มคดี บันทึก และเอกสารทางกฎหมายทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และอิเล็กทรอนิกส์

 • ช่วยในการจัดการปฏิทินทนายความ กำหนดการนัดหมาย การพิจารณาคดี และการประชุม

 • สื่อสารกับลูกค้า ทนายความ และฝ่ายอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดข้อความ รวบรวมข้อมูล และแจ้งสถานะล่าสุดตามความจำเป็น

 • ดำเนินการวิจัยทางกฎหมายโดยใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์และช่วยในการจัดเตรียมเอกสารและรายงานทางกฎหมาย

 • พิสูจน์อักษรและแก้ไขเอกสารสำหรับข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการจัดรูปแบบ

 • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของจดหมาย อีเมล และแฟกซ์ขาเข้าและขาออก

 • จัดการรายการเวลาทนายความ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 • ประสานงานการเตรียมการเดินทางและที่พักสำหรับทนายความตามความจำเป็น

 • รักษาความลับและจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างรอบคอบและเป็นมืออาชีพ

คุณสมบัติ

 • ประกาศ ปวส. หรือเทียบเท่า; การฝึกอบรมหรือการรับรองด้านกฎหมายเพิ่มเติมถือเป็นข้อดี

 • ประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในฐานะเลขานุการกฎหมายหรือในบทบาทที่คล้ายคลึงกันในสภาพแวดล้อมของสำนักงานกฎหมาย

 • ความรู้ด้านคำศัพท์ทางกฎหมาย การจัดรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการยื่นฟ้องศาล

 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทางกฎหมาย ระบบจัดการเอกสาร และ MS Office Suite (Word, Excel, Outlook)

 • ทักษะการจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน

 • ความใส่ใจเป็นพิเศษในรายละเอียดและความถูกต้อง

 • ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่แข็งแกร่ง

 • ความสามารถในการรักษาความลับและใช้ดุลยพินิจ

 • พฤติกรรมแบบมืออาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง

 • ความคุ้นเคยกับเครื่องมือและฐานข้อมูลการวิจัยทางกฎหมายถือเป็นข้อได้เปรียบ

สนใจสมัครงานกับเรา

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา ส่ง CV ของคุณ และเอกสารของคุณ เรากำลังรอคุณอยู่.

bottom of page